Arbetsinstruktioner - Fasader


50 Sammansatta
Ställningar, allmänt
Mur- och putsställningar

51 Stomkomplettering, utfackning
Stålplåtsreglar
Träregelstomme
Isolering regelväggar
Vindskydd fibercementskiva
Fuktskydd Plastfilm/ångspärr
Monteringsfärdiga element

52

53 Fasadbeklädnad, ytskikt
Armerad puts på väggelement
Isolering som underlag för puts
Armerad puts på mineralull
Fasadtegel
Fibercementskiva
Liggande panel
Naturstensplattor
Fasadbeklädnad med skärmtegel
Renovering av putsad fasad
Glespanel för beklädnad
Fasadbeklädnad med skivor
Renovering av murfogar

54

55 Fönster, dörrar, partier, portar
Normala fönster
Stora fönster
Fönster, stora med glaslift
Fönster, stora mont m truck
Diktning fönsterfog
Byte av fönster
Sanering av PCB-fogar

56 Balkonger
Renovering balkonger av betong

57

58 Huskomplettering

59

 


Vägledning/ManualObservera att arbetsinstruktionerna på denna webbplats är generellt utformade. Vid användning i t ex arbetsberedning måste anpassning göras till det enskilda projektet.