Tankarna bakom

Ett syfte med arbetsinstruktionerna och information om arbetsberedning här på ByggAi är att bidra till lärande och kunskapsutveckling i byggbranschen.

Genom att dokumentera framgångsrika arbetsmetoder kan bygg- och anläggningsföretagen ta vara på erfarenheter och överföra dem från ett projekt till ett annat. Därmed undviks byggandet av prototyper och en industrialisering av byggandet underlättas.

Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och kostnadseffektivt.

Förklaringsmodell

Kunskap finns i människor – vi vet allt vi vet. Allt skrivet och bilder etc är kunskapsinformation och data som vi som människor kan ta till oss och göra till egen kunskap.

Bilden ovan visar de fyra principiella metoderna att överföra kunskap. Den viktiga processen där individer tar till sig dokumenterad kunskap (internalisering) är inringad med röd cirkel.

  1. Längst ner i bilden visas Socialisering dvs när folk träffas och utbyter erfarenheter i samtal och dialog. Detta är en mycket bra och viktig metod som dock har sin begränsning när det gäller att se till att alla får samma information.
  2. Om vi följer pilarna så ser vi i bildens vänstra kant Externalisering, dvs när vi dokumenterar det vi vet (vår kunskap) på papper och lagrar detta på något sätt. Externalisering ger upphov till stora mängder data och information som vi kan lagra i dokument, pärmar och datorer.
  3. Överst i bilden ser vi hur information sammanfogas Kombineras. Den insamlade tillgängliga informationen är för de flesta så omfattande att den behöver gallras och presenteras på ett lättillgängligt sätt för användaren.
  4. I högra sidan av bilden ses inringat information som är så förpackad och presenterad att det är möjligt att ta till sig – Internalisera – och tillgodogöra sig kunskap på individnivå.

Detta är en enkel beskrivning av det vi vill åstadkomma med ByggAi.

Har vi lyckats? Är arbetsinstruktionerna gjorda så att de är lättillgängliga och gör det möjligt att skapa egen kunskap?

Kunskaper till byggarbetsplatsen